Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Ἂν εἶναι νὰ μιλήσουμε γιὰ Θεό, ἂς μιλήσουμε γιὰ Διόνυσο…. Διόνυσος ὁ :

Ἁβροκόμης

Ἀγλαόδωρος

Ἀγλαόμορφος

Ἀγλαὸς

Ἁγνὸς

Ἁγνοτελὴς

Ἄγριος

Ἀγροῖκος

Ἀδάκρυτος

Ἀδήριτος

Ἀδωνεὺς

Ἀεξίφυτος

Ἀθήητος

Αἰγοβόλος

Αἰγύπτιος

Αἰθιοπικὸς

Αἰολόμορφος

Αἰσυμνήτης

Ἀκερσικόμας

Ἀκρατοφόρος

Ἀκοίμητος

Ἀκόρητος

Ἀκροκάλιξ

Ἀκήρυκτος

Ἀλεξητὴρ

Ἀληθὴς

Ἁλύσιος

Ἀμαίμακτος

Ἄμβροτος

Ἀμείδητος

Ἀμήτωρ

Ἀμπελόης

Ἀμπελοφύτωρ

Ἀμφιετηρὴς

Ἀμφιετὴς

Ἀμώμητος

Ἀναλκις

Ἄναξ

Ἀνθεὺς

Ἀνθιος

Ἀνώτατος

Ἀοίδιμος

Ἁπαλὸς

Ἀπειλητὴρ

Ἀπειρόμοχθος

Ἀπένθηρος

Ἀπήμων

Ἀρεὺς

Ἀρήϊος

Ἀριπρεπὴς

Ἀροεὺς

Ἄρρητος

Ἀρχέγονος

Ἀρχέκακος

Ἀσίδηρος

Ἀστροχίτων

Ἀτάρβητος

Ἄτρομος

Αὐξητὴς

Βακχεῖος

Βακχεπαιᾶν

Βακχεὺς

Βακχεύτωρ

Βάκχος

Βασαρεὺς

Βασιλεὺς

Βοιωτὸς

Βοκραιρὸς

Βοτρυόεις

Βοτρυόκοσμος

Βοτρυοχαίτας

Βοτρυφόρος

Βριαρὸς

Βρισαῖος

Βρόμιος

Βροτοσόος

Γαληναῖος

Γαμοστόλος

Γελόως

Γηθόσυνος

Γιγαντολέτης

Γιγαντοφόνος

Γονόεις

Γοργυεὺς

Γυναιμανὴς

Δασύλλιος

Διάκοσμος

Δίγονος

Διθύραμβος

Διμάτωρ

Δίμορφος

Διογενὴς

Δισσοτόκος

Διφυὴς

Δορυκτιπόλος

Δορυσόος

Δολόεις

Δόσερος

Δουσαρεὺς

Δρακοντοκόμος

Ἐγερσίγελως

Ἐγερσίκορος

Ἐγερσίκωμος

Ἐγερσίμοθος

Εἰραφιώτης

Ἐλελεὺς

Ἐλεύθερος

Ἐλυγεὺς

Ἔνορχος

Ἐπάφιος

Ἐπιλήνιος

Ἐρεβίνθιος

Ἐρίβρομος

Ἐρνεσίπεπλος

Ἐρωμανὴς

Εὐαστὴρ

Εὐβουλεὺς

Εὔβουλος

Εὔθυρσος

Εὐϊερος

Εὔϊος

Εὐπεμάλος

Εὐπολύβουλος

Εὐρυχαίτης

Εὐστέφιος

Εὔυμνος

Εὐώδης

Ζαγρεὺς

Ζαγρὴς

Ζάθεος

Ζάλοχος

Ζέων

Ζηλαῖος

Ζηλήμων

Ζηλοδοτὴρ

Ζυγόδεσμος

Ζωογόνος

Ἤβων

Ἠδόθροος

Ἠδυπότης

Ἠδὺς

Ἠπεροπεὺς

Ἤπιος

Ἠρικεπαῖος

Θαλασσόμοθος

Θαλασσόπονος

Θαλασσοπόρος

Θεηγενὴς

Θεοινὸς

Θέρμιος

Θεσμοφόρος

Θηβαιγενὴς

Θηλυμανὴς

Θηλύμορφος

Θηλύφρων

Θιασώτης

Θομωλίων

Θρασὺς

Θρήϊξ

Θρίαμβο-διθύραμβος

Θυρσαχθῆς

Θυρσομανὴς

Θυρσοτινάκτης

Θυρσοφόρος

Θυωναῖος

Θυωνεὺς

Ἴακχος

Ἰκάριος

Ἰμερόεις

Ἰμερτὸς

Ἰνδολέτης

Ἰοβάκχος

Ἰοπλόκος

Ἰσοδαίτης

Καδμεῖος

Καλεσίχορος

Καλλίνικος

Καλλωνάτης

Καλὸς

Καλυδώνιος

Κάρπιμος

Καρυβαρέων

Καρυμβοφόρος

Κελαδεινὸς

Κεραὸς

Κερασφόρος

Κεφαλλὴν

Κισσόβρυος

Κισσὸς

Κισσοκόμος

Κισσοστέφανος

Κισσοφόρος

Κισσοχαρὴς

Κισσοχαίτας

Κισσοχίτων

Κρήσιος

Κρύφιος

Κρυψίγονος

Κύβηλος

Κωμαστὴς

Κωμαῖος

Λαγαβόλος

Λαμπτὴρ

Λευκανίτης

Λευκοχίτων

Ληθικηδὴς

Ληναῖος

Λικνίτης

Λιποπτόλεμος

Λυαῖος

Λυδὸς

Λυσιμελὴς

Λυσιμέριμνος

Λύσιος

Λυσιπαίγμων

Λυσίπονος

Λυσίφρων

Λυσσᾶς

Μαιναδικὸς

Μαινόμενος

Μαιόνιος

Μανιακὸς

Μαρωναῖος

Μεγασθενὴς

Μεθυδώτης

Μεθυμναῖος

Μεθυσραλὴς

Μειλίχιος

Μελαναιγὴς

Μελλόγαμος

Μελπόμειος

Μενεπτόλεμος

Μενώλιος

Μητρηφόρος

Μητροτρεφὴς

Μυγδένιος

Μυριόμορφος

Μύστης

Νάξιος

Ναρθηκοφόρος

Νεβριδόπεπλος

Νεβροχίτων

Νεβρωδεὺς

Νηπενθὴς

Νυκτέλιος

Νυκτέριος

Νυκτοπόλος

Νυκτοφαὴς

Νυσαῖος

Νυσήϊος

Ξανθοκάρηνος

Ξενοδώτης

Ξυνὸς

Ξυστοβόλος

Ὀβρομόθυμος

Οἰνοβαρὴς

Οἰνοδότης

Οἰνόφυτος

Οἰνόχυτος

Οἶνοψ

Οἰστρήεις

Ὀργίλιος

Ὄργιος

Ὀργιοφάντης

Ὀρειμανὴς

Ὀρεσικόμος

Ὀρεσίτροφος

Ὀρεσιφοίτης

Ὀρέσκιος

Ὀρθὸς

Ὀρίβακχος

Ὀριπλανὴς

Ὁρισίνομος

Ὁριτρεφὴς

Ὀρμάδιος

Ὀρχηστὴρ

Παιδοκόμος

Παντοδυνάστης

Παρίπολος

Παυσίπονος

Πατρῶος

Περικιόνιος

Περισθενὴς

Πλαγκτὴρ

Ποθόβλητος

Ποθυνὸς

Ποκιλόβουλος

Πολίτης

Πολυβλέφαρος

Πολυβουλος

Πολυγηθῆς

Πολυειδῆς

Πολυκῶμος

Πολυπάρθενος

Πολυπότης

Πολυστάφυλος

Πολυστέφανος

Πολυώνυμος

Πολυϋμνος

Πρωτόγονος

Πυρίβρομος

Πυριπνείων

Πυρίσπορος

Πυριφεγγὴς

Πυρογενῆς

Ραδινὸς

Ρηνοχοριεὺς

Ρηξίνοος

Ρηξίχθων

Ρικνώδης

Ροιζήτωρ

Σαβάζιος

Σαβάσιος

Σακίτης

Σάτυρος

Σαώτης

Σεμεληγενέτης

Σεμεληεὺς

Σκηπτοῦχος

Σκιρτητὴς

Σταφυλικόμος

Σφάλτης

Σφελασφόρος

Σωτὴρ

Τανυπλόκαμος

Ταυροκέφαλος

Ταυρόκερως

Ταυρόκρανος

Ταυρομέτωπος

Ταυρόμορφος

Ταυροφαὴς

Ταυροφόνος

Ταῦρος

Ταυρωπὸς

Ταχύμηνις

Τελετάρχης

Τερψίβροτος

Τρίγονος

Τριφυὴς

Τρύγωνος

Τυρρηνολέτης

Τυφλὸς

Ὑγρόμυθος

Ὑγρὸς

Ὕης

Ὑλήεις

Ὑμενήϊος

Ὑπναλέος

Ὑπνόεις

Ὑπνοφόβης

Ὑποβρύχιος

Ὑποκόλπιος

Φαυστήριος

Φεραυγὴς

Φηρομανὴς

Φιλάγρυπνος

Φιλάκριτος

Φιλάλυπος

Φιλίυϊος

Φιλοβότρυς

Φιλομειδὴς

Φιλοπαίγμων

Φιλοπευθῆς

Φιλοπτορθος

Φιλοσαρθμος

Φιλοσκόπελος

Φιλοστάφυλος

Φιλόστοργος

Φιλοτίμητος

Φιλοχορευτὴς

Φοιταλιώτης

Φρενοθελγὴς

Φρικτὸς

Φυγαλῶς

Φυγοπτόλεμος

Φυτηκόμος

Χαλίφρων

Χαλκιχίτων

Χαρίεις

Χθόνιος

Χλαόκαρπος

Χοιριμανὴς

Χορευτὴς

Χοροτερπὴς

Χοροίτυπος

Χοροπλεκὴς

Χρύσασπις

Χρυσεγχὴς

Χρυσεομύτρας

Χρυσοκερως

Χρυσοκόμης

Χρυσωπὴς

Ψευδολέας

Ψεύστης

Ψίλας

Ψορομηδεὺς

Ψυχαδαϊκτης

Ψυχιπλανὴς

Ὠμάδιος

Ὠμηστὴς

Ὠρεσίλοιπος

ποσημείωσις: θ πανέλθω..